Upis u matične knjige

UPUSTVO ZA PRIJAVU ROĐENJA DJETETA

Na osnovu Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine, državljanstvo BiH se može steći i prema porijeklu roditelja. Ukoliko je jedan ili oba roditelja državljanin BiH, djeca koja su rođena u inostranstvu mogu biti upisana u matične knjige rođenih i knjige državljana BiH, uz ispunjavanje određenih uslova. Za upisivanje djece, rođene u SAD, u matične knjige rođenih i državljana BiH, potrebno je dostaviti sljedeća dokumenta:

1. Zahtjev za prijavu rođenja djeteta,

2. Zahtjev za određivanje jedinstvenog matičnog broja JMB-3

3. Originalni rodni list iz SAD (Birth Certificate/Certified Copy) – Large Form, nadovjeren “APOSTILLE” pečatom odgovarajućeg organa države koja je isti izdala (u SAD međunarodno priznatu nadovjeru vrši ured Secretary of State savezne države u kojoj je dijete rođeno);

4. Prevod rodnog lista na jedan od jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH, ovjeren od strane ovlaštenog prevodioca;

5. Dokaz da su roditelji državljani BiH (kao dokaz državljanstva može poslužiti): – kopija važećeg pasoša BiH – uvjerenje o državljanstvu BiH – ne starije od 6 mjeseci

6. Money order na iznos predviđen u Cjenovniku konzularnih usluga.

ODREĐIVANJE JMB ZA DRŽAVLJANE BiH KOJI BORAVE U INOSTRANSTVU

Za lica koja su upisana u matičnu knjigu rođenih u BiH, a nemaju određen jedinstveni matični broj (JMB) potrebno je dostaviti:

1. štampanim slovima čitko popunjen i potpisan obrazac zahtjeva za određivanje JMB-3;

2. originalni Izvod iz matične knjige rođenih iz BiH (ne stariji od šest mjeseci) ;

3. originalno Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci) ;

4. Money Order na iznos predviđen u Cjenovniku konzularnih usluga.

NAPOMENA: Zahtjevi koji nisu kompletirani na ovaj način neće se uzeti u obradu i biće vraćeni podnosiocu.

PRIJAVA ZAKLJUČENJA BRAKA

Državljani Bosne i Hercegovine koji su sklopili brak u inostranstvu, osim u DKP BiH, dužni su da putem nadležnog diplomatsko – konzularnog predstavništva provedu postupak prijave zaključenje braka. U tom cilju, potrebno je dostaviti sljedeća dokumenta:

1. Popunjen obrazac Prijava zaključenja braka

2. Original ili Certified Copy vjenčanog lista zvaničnog organa zemlje u kojoj su sklopili brak NE starije od 6 mjeseci , dodatno nadovjeren “APOSTILLE” pečatom odgovarajućeg zvaničnog organa te države. (U Sjedinjenim Američkim Državama međunarodno priznatu nadovjeru vrši nadležni Secretary of State savezne države koja je izdala vjenčani list); (Napomena: Porodični zakon Bosne i Hercegovine priznaje isključivo građanske brakove, odnosno brakove zaključene pred civilnim organima vlasti);

3. Ovjereni prevod vjenčanog lista od strane ovlaštenog prevodioca na jedan od jezika koji su u zvaničnoj upotrebi u BiH, dodatno nadovjeren “APOSTILLE” pečatom odgovarajućeg zvaničnog organa te države;

4. Dokaz o državljanstvu Bosne i Hercegovine – kopija važećeg pasoša BiH ili Uvjerenje o državljanstvu, original, ne stariji od 6 mjeseci, i

5. Money order na iznos predviđen Cjenovnikom konzularnih usluga

UPUSTVO ZA PRIJAVU SMRTI

U svrhu prijave smrti državljanina Bosne i Hercegovine koja je nastupila u Sjedinjenim američkim državama, potrebno je Generalnom konzulatu BiH u Čikagu dostaviti:

1. Štampanim slovima popunjen i potpisan Zahtjev za prijavu smrti;

2. Originalni Izvod iz knjige umrlih (Death Certificate/Certified Copy) – Large Form, nadovjeren apostille pečatom odgovarajućeg zvaničnog organa države koja je isti izdala (u SAD međunarodno priznatu nadovjeru vrši ured Secretary of State);

3. Prevod smrtnog lista na jedan od jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH, ovjeren od strane ovlaštenog prevodioca;

4. Money Order na iznos u skladu sa važećim Cjenovnikom konzularnih usluga.

NAPOMENA: Svi zahtjevi koji nisu kompletirani na ovaj način neće se uzeti u obradu i biće vraćeni podnosiocu.

Pratite nas na Facebooku

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

500 North Michigan Ave, Suite 750 Chicago, IL 60611
Tel: 1(312) 951-1245 / Fax: 1(312) 951-1043 / info@cgbhchicago.com

Facebook cgbhchicago