Potvrda o boravku u SAD

POTVRDA O BORAVKU U SAD

Shodno članu 3. Priloga Zakona o carinskoj politici (Službeni list BiH broj 57/04 i 51/06) i člana 2. stav 1, tačka 1, Odluke o postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja carine pod posebnim uslovima (Službeni list BiH broj 19/05), Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Čikagu državljanima Bosne i Hercegovine izdaje Potvrdu o boravku u Sjedinjenim američkim državama.

Za izdavanje Potvrde o boravku potrebno je priložiti slijedeća dokumenta:

1. Zahtjev za izdavanje Potvrde o boravku (navesti svrhu);

2. Kopiju važećeg identifikacionog dokumenta BiH (pasoš i LK);

3. Dokaz o datumu ulaska u SAD (kao dokaz može poslužiti kopija zelene karte ili I-94);

4. Dokaz adrese u SAD (npr. kopija računa za struju, telefon i sl.);

5. Dokaz o trajnom povratku u Bosnu i Hercegovinu. U ovu svrhu se prilažu:

a) izjava (Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, ja, N.N., izjavljujem da se dana … trajno vraćam u Bosnu i Hercegovinu), ovjerena od strane javnog notara;

b) kopija putne karte u jednom smjeru;

c) pismo poslodavca u kom stoji da podnosiocu zahtjeva prestaje radni odnos, raskida se ugovor i sl.

6. Money order na iznos po važećem Cjenovniku konzularnih usluga.

Napomene:

1. Dobijanje potvrde o boravku ne znači i automatsko oslobađanje od carinskih dažbina u BiH, s obzirom da konačnu odluku o oslobađanju carine donosi Uprava za indirektno oporezivanje BiH – regionalni centri. Robe oslobođene plaćanja carine su: lična imovina, lični prtljag i robe nekomercijalnog karaktera, koje su u posjedu podnosioca zahtjeva duže od šest (6) mjeseci.

2. Kad se radi o ostvarivanju prava na izuzeće iz postupka homologacije vozila povratnika u BiH potrebno je imati u vidu slijedeće: U skladu sa članom 13. Alineja d), Pravilnika o homologaciji vozila, dijelova uređaja i opreme vozila (Sl. Gl. BiH br. 41/08) homologacija vozila za posebne vrste uvoza ne provodi se kada se uvoze „vozila kategorije M1 (tarifna oznaka 87.03), kategorije N1 (tarifna oznaka 87.04) te vozila kategorije L (tarifna oznaka 87.11) koja radi preseljenja uvoze fizička lica koja su neprekidno boravila u inostranstvu najmanje tri (3) godine i uz uslov da su ih lično ili članovi njihovog domaćinstva u inostranstvu posjedovali ili koristili najmanje godinu dana do dana useljenja ili povratka u BiH i da se ta vozila uvezu u roku od 12 mjeseci od dana useljenja ili povratka;“.

Pratite nas na Facebooku

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

500 North Michigan Ave, Suite 750 Chicago, IL 60611
Tel: 1(312) 951-1245 / Fax: 1(312) 951-1043 / info@cgbhchicago.com

Facebook cgbhchicago