Pasoš

IZDAVANJE PASOŠA BOSNE I HERCEGOVINE

Generalni konzulat Bosne i Hecegovine Čikago izdaje pasoše državljanima Bosne i Hercegovine koji borave u inostranstvu duže od tri mjeseca, te ukoliko je pasoš uništen, oštećen, ukraden ili izgubljen.

Pasoš/putovnica Bosne I Hercegovine je isprava na osnovu koje utvrđuje identitet I državljanstvo nosioca. Izdaje se s rokom važenja od 10 godina, za djecu koja nisu navršila 3 godina starosti s rokom važenja do 3 godine, državljanima BiH od 3 do 18 godina starosti s rokom važenja od 5 godina.

 Zahtjev za izdavanje pasoša podnosi se isključivo lično.

 Da bi se izdao novi pasoš potrebno je obaviti akviziciju biometrijskih podataka – fotografija, otisak prstiju i elektronski potpis. Akvizicija biometrijskih podataka se vrši u prisustvu službenika Generalnog konzulata BiH Čikago.

 Preduslov za podnošenje zahtjeva je da osoba posjeduje jedinstveni matični broj (u daljem tekstu – JMB) koji je evidentiran u centralnoj bazi podataka.

 Zakonski rok za rješenje zahtjeva za izdavanje pasoša je 60 dana od dana njegova podnošenja.

POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE PASOŠA

Prvi korak u postupku izdavanja pasoša je dostavljanje popunjenog Upitnika za pasoš sa podacima o podnosiocu zahtjeva, kako bi se izvršila provjera da li je JMB evidentiran u centralnoj bazi civilnog registra.

Građani BiH kojima je već ranije izdavan biometrijski pasoš ili imaju važeću ličnu kartu BiH izdatu nakon 2003. godine su već evidentirani u jedinstvenoj bazi podataka u BiH. Ovi građani trebaju popuniti samo Upitnik za pasoš i automatski će biti dostavljeno Generalnom konzulatu BiH u Čikagu u  cilju zakazivanja termina za podnošenje zahtjeva i akviziciju biometrijskih podataka.

Građani BiH koji nemaju važeću ličnu kartu i koji nisu evidentirali JMB, moraju najprije obaviti evidentiranje JMB. Postupak evidentiranja JMB je besplatan i obavlja se putem Generalnog konzulata BiH Čikagu uz dostavljanje Zahtjeva za evidenciju JMB i originalnih dokumenata:

1. Originalni Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci),*

2. Originalno Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

3. Popunjen obrazac JMB-7 za evidentiranje JMB, i

4. Kopiju posljednjeg BiH pasoša (stari jedinstveni pasoš ili pasoš sa entitetskim oznakama).

Po prijemu navedenih dokumenata Generalni konzulat BiH Čikagoće podnijeti zahtjev za evidentiranje JMB prema mjestu prebivališta podnosioca u BiH. Po okončanju evidentiranja JMB u centralnoj bazi civilnog registra, građani BiH će biti obaviješteni pismenim putem. Evidentiranjem JMB stiču se uslovi za podnošenje zahtjeva za izdavanje pasoša BiH i zakazivanja termina dolaska i davanja biometrijskih podataka.

PUNOLJETNE OSOBE

Prilikom dolaska na zakazani termin za akviziciju biometrijskih podataka, potrebno je donijeti slijedeće dokumente:

1. Originalni pasoš Bosne i Hercegovine koji se mijenja (stari jedinstveni ili pasoš sa entitetskim oznakama). U slučaju gubitka pasoša, dužni ste prvo prijaviti nestanak putne isprave policiji savezne države u kojoj je pasoš nestao – izgubljen, radi dobijanja potvrde a zatim izvršiti prijavu nestanka – gubitka pasoša prema uputstvu Prijava nestanka pasoša/putovnice zbog gubitka krađe ili uništenja. Nakon provedenog postupka poništenja putne isprave možete se obratiti konzulatu BiH sa zahtjevom za izdavanje novog pasoša.

2. Važeću ličnu kartu BiH izdatu nakon 2003. godine (ukoliko je posjedujete).

3. Dozvola boravka u SAD (Green Card) ili drugi dokaz legalnog boravka u SAD i

4. Money Order na iznos konzularne takse prema važećem Cjenovniku konzularnih usluga, naslovljen na Generalni konzulat BiH Čikago, sa popunjenim podacima podnosioca zahtjeva za izdavanje pasoša.

MALOLJETNE OSOBE

Zahtjev za izdavanje pasoša za dijete ispod 18 godina starosti podnose lično roditelji ili zakonski staratelji u prisustvu djeteta. Ukoliko je jedan od roditelja spriječen lično doći, mora dostaviti pismenu saglasnost za izdavanje pasoša za dijete, potpisanu i ovjerenu od strane javnog notara (Notary Public).

Za izdavanje pasoša maloljetnim osobama neophodno je da oba roditelja imaju evidentiran JMB u jedinstvenoj bazi podataka BiH, osim ukoliko jedan od roditelja nije državljanin BiH.

Ukoliko je odlukom suda dodijeljeno starateljstvo nad maloljetnom osobom, potrebno je dostaviti sudsku odluku kako bi se utvrdila neophodnost saglasnosti roditelja i eventualno zatražilo mišljenje nadležne Službe socijalne zaštite.

Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je donijeti sljedeću dokumentaciju:

1. Važeću ličnu kartu BiH ili drugu javnu ispravu (važeći pasoš BiH) iz koje se može utvrditi identitet, prebivalište i državljanstvo BiH djeteta,

2. Pasoš djeteta koji se mijenja (ukoliko postoji),

3. Dokaz legalnog boravka i adrese u inostranstvu,

4. Važeće lične karte ili pasoše BiH oba roditelja/staratelja,

UTVRĐIVANJE  IDENTITETA  OSOBA

U   cilju   jedinstvenog   postupanja    DKP-a    Bosne    i     Hercegovine   prilikom utvrđivanja identiteta osoba kada je to potrebno učiniti na  zahtjev  stranke  ili nadležnog organa u državi prijema po različitom pravnom osnovu, potrebno je:

1. identitet  osobe  utvrditi  na  temelju  važeće javne  isprave  Bosne  i  Herceeovine sa  fotografijom  kojom  se  nesporno  dokazuje  identitet  određene  osobe   (lična karta,  pasoš,  vozačka  dozvola),

2. ukoliko osoba ne posjeduje neku od gore  navedenih  važećih javnih  isprave BiH, identitet osobe je moguće utvrditi na  temelju  ranije  izdate javne  isprave BiH koja je prestala da važi, u slučajevima kada se podaci o toj osobi nalaze u evidenciji osobnih podataka državljana Bosne i Herceciovine Agencije  za identifikacione   dokumente,   evidenciju   i   razmjenu   podataka   (IDDEEA),

3. ukoliko se u evidenciji Agcncije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) ne mogu pronaći podaci za navedenu  osobu, prihvatljivo    je    da   se    identitet       utvrdi na osnovu važeće javne isprave sa fotografijom izdate od strane nadležnog  organa/vlasti  u  državi  prijema  (npr. vozačka dozvola ili boravišna dozvola). U  ovom  slučaju,  utvrđivanje  identiteta osobe obavezno podrazumijeva i  utvrđivanje  njegovog  državljanskog  statusa kroz  pribavljanje  dokaza  iz  Bosne  i   Hercegovine  o  državljanskom  statusu  te osobe (rodni list, uvjerenje o drzavljanstvu),

4. ukoliko na neki od prethodno navedenih načina (pod 1, 2. i 3.) nije moguće utvrditi identitet osobe, identitet i državljanski status se može utvrditi  prema procjeni u svakom konkretnom slučaju koristeći dokazna sredstva predviđena Zakonom    o    upravnom    postupku.             Primjera   radi,        na   temelju      izjave/izjava svjedoka, roditelja, staratelja,  zakonskih  zastupnika  i  dr.,  ili  informativnog razgovora  (kojom  prilikom  će se pokušati  utvrditi  tačnost  podataka  navedenih  u predočenom  inostranom  identifikacionom   dokumentu   ili   domaćim dokumentima, sa podacima koje stranka usmeno-neposredno saopšti….itd.). Na izjave stranke/svjedoka je potrebno sačiniti zapisnik u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku.

5.”provjera identiteta  po  službcnoj  dužnosti“  u  bazi  podataka  Agencijc IDDEEA — je primarni izvor  podataka  kod  utvrđivanja  identiteta  osoba, neovisno i/ili u kombinaciji sa prethodno navedenim  opcijama pod  1, 2, 3. i 4.

5.”provjera identiteta  po  službcnoj  dužnosti“  u  bazi  podataka  Agencijc IDDEEA — je primarni izvor  podataka  kod  utvrđivanja  identiteta  osoba, neovisno i/ili u kombinaciji sa prethodno navedenim  opcijama pod  1, 2, 3. i 4.

Pratite nas na Facebooku

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

500 North Michigan Ave, Suite 750 Chicago, IL 60611
Tel: 1(312) 951-1245 / Fax: 1(312) 951-1043 / info@cgbhchicago.com

Facebook cgbhchicago